| |

1,001 Days

💡💫😊🔑💰👋 #HappinessIsInYourHands #LifeIsShort #TakeControl
Life is too short to leave the key to your happiness in someone else’s pocket.
//
人生苦短,不能把你幸福的钥匙留在别人的口袋里。
Rénshēng kǔ duǎn, bùnéng bǎ nǐ xìngfú de yàoshi liú zài biérén de kǒudài lǐ.
//
Nhân sinh khổ đoản, bất năng bả nhĩ hạnh phúc đích thược thi lưu tại biệt nhân đích khẩu đại lý.
//
Cuộc sống quá ngắn ngủi, đừng đặt chìa khóa hạnh phúc của bạn vào túi người khác.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *