|

Different Paths Cannot Converge

🚶‍♂️
Different paths cannot converge, people should value self-awareness.
//
道不同不相为谋,人贵在有自知之明。
Dào bùtóng bù xiāng wéi móu, rén guì zài yǒu zìzhīzhīmíng.
//
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhân quý tại hữu tự tri chi minh.
//
Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhân quý tại tự mình biết mình.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *