|

Autumn Colors

🍁🔥🍂
Maple leaves like fire and ginkgo leaves like gold are having the last carnival.
//
似火的枫叶似金的银杏叶在进行最后的狂欢。
Sì huǒ de fēngyè shì jīn de yínxìng yè zài jìnxíng zuìhòu de kuánghuān.
//
Tự hỏa đích phong diệp tự kim đích ngân hạnh diệp tại tiến hành tối hậu đích cuồng hoan.
//
Những chiếc lá phong như lửa và những chiếc lá bạch quả như vàng đang có cuộc vui cuối cùng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *