|

Respect Others

👥💬
A very important self-discipline that adults should master is to restrain themselves from correcting other people’s desires.
//
成年人要掌握的一个非常重要的自律:就是克制自己去纠正别人的欲望。 ​​​
Chéngnián rén yào zhǎngwò de yīgè fēicháng zhòngyào de zìlǜ: Jiùshì kèzhì zìjǐ qù jiūzhèng biérén de yùwàng.
//
Thành niên nhân yếu chưởng ác đích nhất cá phi thường trọng yếu đích tự luật: Tựu thị khắc chế tự kỷ khứ củ chính biệt nhân đích dục vọng. ​​
//
Người trưởng thành phải nắm vững một cái tự hạn chế rất quan trọng: Chính là khắc chế chính mình đi uốn nắn dục vọng của người khác.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *