|

Days Off

🔌💤⏳
I’ve realized that my life revolves around power outages, lunch breaks, and counting down to days off.
//
我意识到我的生活围绕着停电,午休和倒计时到休息日。
Wǒ yìshí dào wǒ de shēnghuó wéiràozhe tíngdiàn, wǔxiū hé dàojìshí dào xiūxí rì.
//
Ngã ý thức đáo ngã đích sinh hoạt vi nhiễu trứ đình điện, ngọ hưu hòa đảo kế thì đáo hưu tức nhật.
//
Tôi nhận ra rằng cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc mất điện, nghỉ trưa và đếm ngược đến ngày nghỉ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *