Sometimes life needs a little change, like riding a bus in an unfamiliar city, and every stop is a surprise. ​
| |

New Experiences

🚌🚏😲
Sometimes life needs a little change, like riding a bus in an unfamiliar city, and every stop is a surprise. ​
//
有时候人生需要一点变化,好像在陌生的城市坐陌生的公车,每一站都是惊喜。 ​​​​
Yǒu shíhòu rénshēng xūyào yīdiǎn biànhuà, hǎoxiàng zài mòshēng de chéngshì zuò mòshēng de gōngchē, měi yí zhàn dōu shì jīngxǐ. ​​​​
//
Hữu thì hậu nhân sinh nhu yếu nhất điểm biến hóa, hảo tượng tại mạch sinh đích thành thị tọa mạch sinh đích công xa, mỗi nhất trạm đô thị kinh hỉ. ​​​​
//
Đôi khi cuộc sống cần một chút thay đổi, giống như bắt một chuyến xe buýt xa lạ ở một thành phố xa lạ, mỗi điểm dừng là một bất ngờ. ​

P.s.: Picture taken in Melbourne, Victoria, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *