It's so interesting, you can tell a man 'I hate you' and you'll have the best sex of your life. But tell him 'I love you,' and you’ll probably never see him again.
|

Love vs. Hate

🌹💔🔥
It’s so interesting, you can tell a man ‘I hate you’ and you’ll have the best sex of your life. But tell him ‘I love you,’ and you’ll probably never see him again.
//
太有意思了,你可以对一个男人说“我恨你”,然后得到最好的性爱;但告诉他“我爱你”,却有可能再也见不到他。
Tài yǒuyìsile, nǐ kěyǐ duì yīgè nánrén shuō “wǒ hèn nǐ”, ránhòu dédào zuì hǎo dì xìng’ài; dàn gàosù tā “wǒ ài nǐ”, què yǒu kěnéng zài yě jiàn bù dào tā.
//
Thái hữu ý tứ liễu, nhĩ khả dĩ đối nhất cá nam nhân thuyết “ngã hận nhĩ”, nhiên hậu đắc đáo tối hảo đích tính ái; đãn cáo tố tha “ngã ái nhĩ”, khước hữu khả năng tái dã kiến bất đáo tha.
//
Thật thú vị, bạn có thể nói với một người đàn ông ‘Em ghét anh’ và có được cuộc ái ân tuyệt vời nhất; nhưng nếu nói ‘Em yêu anh’, có thể bạn sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *