I've lost weight recently, not by dieting, but by secretly letting go of the 999 men in my heart.
|

Weight Loss

🏃💓🤸
I’ve lost weight recently, not by dieting, but by secretly letting go of the 999 men in my heart.
//
最近体重下降了,没有減肥,只是偷偷把心里的,九百九十九个男人放下了而已。
Zuìjìn tǐzhòng xiàjiàngle, méiyǒu jiǎnféi, zhǐshì tōutōu bǎ xīnlǐ de, jiǔbǎi jiǔshíjiǔ gè nánrén fàngxiàle éryǐ.
//
Tối cận thể trọng hạ hàng liễu, một hữu giảm phì, chích thị thâu thâu bả tâm lý đích, cửu bách cửu thập cửu cá nam nhân phóng hạ liễu nhi dĩ.
//
Gần đây tôi giảm cân, không phải ăn kiêng, mà là lặng lẽ buông bỏ 999 người đàn ông trong lòng mà thôi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *