| |

Focus

📰🚫🤔
We overdo our response to news, good or bad, and let it distract us from the long-term job of living a useful life.
(Seth Godin)
//
我们对新闻的反应过度,无论好坏,它都会分散我们对过有用生活的长期工作的注意力。
Wǒmen duì xīnwén de fǎnyìng guòdù, wúlùn hǎo huài, tā dūhuì fēnsàn wǒmen duìguò yǒuyòng shēnghuó de cháng qī gōngzuò de zhùyì lì.
//
Ngã môn đối tân văn đích phản ứng quá độ, vô luận hảo phôi, tha đô hội phân tán ngã môn đối quá hữu dụng sinh hoạt đích trường kỳ công tác đích chú ý lực.
//
Chúng ta phản ứng quá mức với tin tức, dù tốt hay xấu, và để nó làm chúng ta phân tâm khỏi công việc lâu dài là sống có ích.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *