|

Lies And Desires

🕵️‍♂️💭
There are two things that can make people lose their way: lies and desires. //
有两种东西让人迷失:一是谎言,二是欲望。
Yǒu liǎng zhǒng dōngxī ràng rén míshī: Yī shì huǎngyán, èr shì yùwàng.
//
Hữu lưỡng chủng đông tây nhượng nhân mê thất: Nhất thị hoang ngôn, nhị thị dục vọng.
//
Có hai thứ làm con người lạc lối: dối trá, và dục vọng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *