|

Small Mishaps

🌈✨🍀
May all your troubles be small mishaps.
//
愿你的一切烦恼都是小事故。
Yuàn nǐ de yīqiè fánnǎo dōu shì xiǎo shìgù.
//
Nguyện nhĩ đích nhất thiết phiền não đô thị tiểu sự cố.
//
Cầu mong tất cả những rắc rối của bạn đều là sự cố nhỏ.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *