| |

Excuse

💔🔄🤝
Love’s an excuse to get hurt,
And to hurt.
(Bright Eyes)
//
爱是借口受伤
和借口伤害
Ài shì jièkǒu shòushāng
Hé jièkǒu shānghài
//
Ái thị tá khẩu thụ thương
Hòa tá khẩu thương hại
//
Tình yêu là cái cớ để bị tổn thương
Và lý do để làm tổn thương
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *