| |

Bowing

🌟💪🧘‍♂️
Raising your head in adversity shows resilience, bowing in prosperity shows calmness;
Raising your head in low positions shows dignity, bowing in high positions shows humility;
Raising your head in disappointment shows confidence, bowing when right shows tolerance.
//
逆境时抬头是一种韧劲,顺境时低头是一种冷静;
位卑时抬头是一种骨气,位高时低头是一种谦逊;
失意时抬头是一种自信,得理时低头是一种宽容。
Nìjìng shí táitóu shì yī zhǒng rènjìn, shùnjìng shí dītóu shì yī zhǒng lěngjìng;
Wèi bēi shí táitóu shì yī zhǒng gǔqì, wèi gāo shí dītóu shì yī zhǒng qiānxùn;
Shīyì shí táitóu shì yī zhǒng zìxìn, dé lǐ shí dītóu shì yī zhǒng kuānróng.
//
Nghịch cảnh thì sĩ đầu thị nhất chủng nhận kình, thuận cảnh thì đê đầu thị nhất chủng lãnh tĩnh;
Vị ti thì sĩ đầu thị nhất chủng cốt khí, vị cao thì đê đầu thị nhất chủng khiêm tốn;
Thất ý thì sĩ đầu thị nhất chủng tự tín, đắc lý thì đê đầu thị nhất chủng khoan dung.
//
Đặt bản thân mình quá cao, người khác ngẩng lên nhìn không được. Đặt bản thân mình quá thấp, người khác e rằng đối với bạn không thể tôn trọng. Trên đời vốn dĩ không có ai hoàn mỹ, hà tất phải che giấu khuyết điểm của bản thân. Làm người phải biết, có thể ngẩng cao đầu, thì càng có thể cúi thấp đầu. Khoảng cách giữa một cái ngẩng đầu với một cái cúi đầu, không chỉ đơn giản là tư thế, mà là một loại phẩm chất, một kiểu thái độ. Lúc nghịch cảnh, ngẩng cao đầu là một dạng tự tin, cũng là một dạng dũng khí. Khi thuận cảnh, cúi đầu là một dạng mềm mỏng, cũng là một dạng trầm tĩnh. Cho nên, có dũng khí hết mình cầu tiến, càng cần có khả năng nguyện ý cúi thấp đầu.

P.s.: Picture taken in Glenelg, Adelaide, South Australia, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *