The shallowest part of human nature is that one mistake can outweigh a hundred good deeds. Without strength, kindness is seen as flattery. In deep waters and strong winds, speak less, your words carry little weight. Focus on self-improvement, cultivate your own virtue.
|

Shallowest Part

🌊💨🔒
The shallowest part of human nature is that one mistake can outweigh a hundred good deeds. Without strength, kindness is seen as flattery. In deep waters and strong winds, speak less, your words carry little weight. Focus on self-improvement, cultivate your own virtue.
//
人性最浅薄的地方,就是一错抵百好。没有实力的时候,对别人的好都会被认为是讨好。水太深,风太大,没有实力,少说话,人微言轻,独善其身。 ​ ​​​
Rénxìng zuì qiǎnbó dì dìfāng, jiùshì yī cuò dǐ bǎi hǎo. Méiyǒu shílì de shíhòu, duì biérén de hǎo dūhuì bèi rènwéi shì tǎohǎo. Shuǐ tài shēn, fēng tài dà, méiyǒu shílì, shǎo shuōhuà, rénwéiyánqīng, dúshànqíshēn. ​ ​​​
//
Nhân tính tối thiển bạc đích địa phương, tựu thị nhất thác để bách hảo. Một hữu thực lực đích thì hậu, đối biệt nhân đích hảo đô hội bị nhận vi thị thảo hảo. Thủy thái thâm, phong thái đại, một hữu thực lực, thiếu thuyết thoại, nhân vi ngôn khinh, độc thiện kỳ thân.
//
Nhược điểm nông cạn nhất của bản chất con người là một sai lầm có thể phủ nhận trăm điều tốt. Khi không có thực lực, tử tế của bạn đối với người khác sẽ bị coi là nịnh nọt. Nước quá sâu, gió quá lớn, không có thực lực thì nói ít thôi, người yếu thì lời nhẹ, hãy tự mình giữ vững.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *