| |

Broad Horizons

🌍✈️🌄
Travelers are the ones who truly understand how vast the world is.
//
旅行家才知道世界有多宽阔。
Lǚ háng jiā cái zhīdào shìjiè yǒu duō kuānkuò.
//
Lữ hành gia tài tri đạo thế giới hữu đa khoan khoát.
//
Người lữ hành mới biết thế giới rộng lớn như thế nào.

P.s.: Picture taken in Huangshan, Anhui, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *