|

Autumn Comfort

🍵🍂
The first cup of milk tea in autumn symbolizes comfort. Life is filled with various anxieties and pressures, and living in such a fast-paced and competitive society is not easy. When we feel down, tired, or restless, a cup of tea is like a close friend silently accompanying us, providing solace to our souls.
//
秋天的第一杯奶茶意味着安慰。生活中充满了各种各样令人焦虑和压力的事情,在这样一个快节奏且竞争激烈的社会中生活着并不容易。而当我们沮丧、疲惫、烦躁时,一杯奶茶就像是一位亲密的朋友,默默地陪伴着我们,给予我们心灵的慰藉。
Qiūtiān de dì yībēi nǎichá yìwèizhe ānwèi. Shēnghuó zhōng chōngmǎnle gè zhǒng gè yàng lìng rén jiāolǜ hé yālì de shìqíng, zài zhèyàng yīgè kuài jiézòu qiě jìngzhēng jīliè de shèhuì zhōng shēnghuózhe bìng bù róngyì. Ér dāng wǒmen jǔsàng, píbèi, fánzào shí, yī bēi nǎichá jiù xiàng shì yī wèi qīnmì de péngyǒu, mòmò dì péibànzhe wǒmen, jǐyǔ wǒmen xīnlíng de wèijí.
//
Thu thiên đích đệ nhất bôi nãi trà ý vị trứ an úy. Sinh hoạt trung sung mãn liễu các chủng các dạng lệnh nhân tiêu lự hòa áp lực đích sự tình, tại giá dạng nhất cá khoái tiết tấu thả cạnh tranh kích liệt đích xã hội trung sinh hoạt trứ tịnh bất dung dịch. Nhi đương ngã môn tự tang, bì bại, phiền táo thì, nhất bôi nãi trà tựu tượng thị nhất vị thân mật đích bằng hữu, mặc mặc địa bồi bạn trứ ngã môn, cấp dư ngã môn tâm linh đích úy tạ.
//
Ly trà sữa đầu tiên của mùa thu có nghĩa là an ủi. Cuộc sống đầy đủ các loại lo lắng và căng thẳng, sống trong một xã hội nhịp độ nhanh và cạnh tranh như vậy không phải là dễ dàng. Mà khi chúng ta chán nản, mệt mỏi, khó chịu, một ly trà sữa giống như một người bạn thân, âm thầm đồng hành cùng chúng ta, mang lại cho chúng ta sự an ủi của trái tim.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *