Many people hardly use their own eyes; they only hear what others say. The world they see is always the way others describe it. - Zhou Guoping
|

Zhou Guoping

​👁️📢🗣️
Many people hardly use their own eyes; they only hear what others say. The world they see is always the way others describe it. – Zhou Guoping
//
许多人几乎不用自己的眼睛看,他们只听别人说,他们看到的世界永远是别人说的样子。- 周国平 ​ ​​​​
Xǔduō rén jīhū bùyòng zìjǐ de yǎnjīng kàn, tāmen zhǐ tīng biérén shuō, tāmen kàn dào de shìjiè yǒngyuǎn shì biérén shuō de yàngzi.- Zhōuguópíng ​ ​​​​
//
Hứa đa nhân kỷ hồ bất dụng tự kỷ đích nhãn tình khán, tha môn chích thính biệt nhân thuyết, tha môn khán đáo đích thế giới vĩnh viễn thị biệt nhân thuyết đích dạng tử.- Chu Quốc Bình ​ ​​​​
//
Nhiều người hầu như không nhìn thấy tận mắt, họ chỉ lắng nghe những gì người khác nói, và thế giới họ nhìn thấy luôn là những gì người khác nói. – Chu Quốc Bình
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *