|

Autumn And Winter

🍂🤗❄️
I wish you can snuggle up with lovely humans during the autumn and winter seasons, and may all your negative emotions vanish like smoke.
//
祝你秋冬天能跟可爱的人类抱团取暖,所有的坏情绪都烟消云散。
Zhù nǐ qiūdōng tiān néng gēn kě’ài de rénlèi bàotuán qǔnuǎn, suǒyǒu de huài qíngxù dōu yānxiāoyúnsàn.
//
Chúc nhĩ thu đông thiên năng cân khả ái đích nhân loại bão đoàn thủ noãn, sở hữu đích phôi tình tự đô yên tiêu vân tán.
//
Chúc bạn mùa thu đông có thể cùng những người đáng yêu ôm nhau sưởi ấm, tất cả cảm xúc xấu đều tan thành mây khói.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *