Why is lucky money given to three or four-year-old children who don't yet know how to spend it?
|

Lucky Money

🧧👶🏼💰
Why is lucky money given to three or four-year-old children who don’t yet know how to spend it, instead of to us, who just happens to spend money but are short of it?
//
为什么压岁钱要给那些三四岁还不会花钱的小朋友?而不是给我们这种刚好会花钱又缺钱的小宝贝呢?
Wèishéme yāsuìqián yào gěi nàxiē sānsì suì hái bù huì huā qián de xiǎopéngyǒu? Ér bùshì gěi wǒmen zhè zhǒng gānghǎo huì huā qián yòu quē qián de xiǎo bǎobèi ne?
//
Vi thập yêu áp tuế tiền yếu cấp na ta tam tứ tuế hoàn bất hội hoa tiền đích tiểu bằng hữu? Nhi bất thị cấp ngã môn giá chủng cương hảo hội hoa tiền hựu khuyết tiền đích tiểu bảo bối ni?
//
Tại sao phải lì xì cho những đứa trẻ ba, bốn tuổi chưa biết tiêu tiền, thay vì cho chúng ta loại vừa vặn có thể tiêu tiền lại thiếu tiền?
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *