|

Power With Purpose

💪🤝
I know it sounds corny, but my definition of power is the ability to help people.
//
我知道这听起来很老套,但我对权力的定义是帮助人们的能力。
Wǒ zhīdào zhè tīng qǐlái hěn lǎo tào, dàn wǒ duì quánlì de dìngyì shì bāngzhù rénmen de nénglì.
//
Ngã tri đạo giá thính khởi lai ngận lão sáo, đãn ngã đối quyền lực đích định nghĩa thị bang trợ nhân môn đích năng lực.
//
Tôi biết điều đó nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng định nghĩa của tôi về sức mạnh là khả năng giúp đỡ mọi người.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *