|

Peace Within

🤝🛑🧘
Acceptance is right, but too reluctant, distorted acceptance is wrong, and it will make yourself more chaotic and vulnerable. If you really can’t accept it, don’t accept it.
//
接纳,是对的,但是过于勉强,扭曲的接纳是不对的,会让自己变得更混乱,脆弱。如果实在接纳不了,那就不要接纳。
Jiēnà, shì duì de, dànshì guòyú miǎnqiáng, niǔqū de jiēnà shì bùduì de, huì ràng zìjǐ biàn dé gèng hǔnluàn, cuìruò. Rúguǒ shízài jiēnà bùliǎo, nà jiù bùyào jiēnà.
//
Tiếp nạp, thị đối đích, đãn thị quá vu miễn cường, nữu khúc đích tiếp nạp thị bất đối đích, hội nhượng tự kỷ biến đắc canh hỗn loạn, thúy nhược. Như quả thực tại tiếp nạp bất liễu, na tựu bất yếu tiếp nạp.
//
Chấp nhận là đúng, nhưng miễn cưỡng quá, chấp nhận méo mó là sai, sẽ khiến bản thân hỗn loạn và tổn thương hơn. Nếu thực sự không thể chấp nhận thì đừng chấp nhận.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *