|

Parenting Goals

[Ngày Của Cha – 父亲节快乐 – Happy Father’s Day]
👨‍👦🌈✈️💉💪
If I had children, I definitely wouldn’t want him to be a successful person. I just want him to be himself. If he wanted to be gay, travel, abandon everything, have plastic surgery, body modification, etc. As long as he doesn’t break the law, I think everything would be alright. But one day he told me that he would like to be successful, I would begin to worry. If a person really wanted to succeed, this person would never be happy.
//
我有孩子我绝对不想让他成为成功人士, 我只想让他做自己就行了, 他想成为 gay, 他想去旅游, 他想去抛弃一切, 去整容, 人体改造, 只要他不犯法, 我觉得什么都对, 但是他有一天跟我说他要成功, 我就开始着急了, 一个人真的渴望成功, 这个人一辈子都不会幸福的。
Wǒ yǒu háizi wǒ juéduì bùxiǎng ràng tā chéngwéi chénggōng rénshì, wǒ zhǐ xiǎng ràng tā zuò zìjǐ jiùxíngle, tā xiǎng chéngwéi gay, tā xiǎng qù lǚyóu, tā xiǎng qù pāoqì yīqiè, qù zhěngróng, réntǐ gǎizào, zhǐyào tā bù fànfǎ, wǒ juédé shénme dōu duì, dànshì tā yǒu yītiān gēn wǒ shuō tā yào chénggōng, wǒ jiù kāishǐ zhāojíle, yīgè rén zhēn de kěwàng chénggōng, zhège rén yībèizi dōu bù huì xìngfú de.
//
Ngã hữu hài tử ngã tuyệt đối bất tưởng nhượng tha thành vi thành công nhân sĩ, ngã chích tưởng nhượng tha tố tự kỷ tựu hành liễu, tha tưởng thành vi gay, tha tưởng khứ lữ du, tha tưởng khứ phao khí nhất thiết, khứ chỉnh dung, nhân thể cải tạo, chích yếu tha bất phạm pháp, ngã giác đắc thập yêu đô đối, đãn thị tha hữu nhất thiên cân ngã thuyết tha yếu thành công, ngã tựu khai thủy trứ cấp liễu, nhất cá nhân chân đích khát vọng thành công, giá cá nhân nhất bối tử đô bất hội hạnh phúc đích.
//
“Tôi mà có con, tôi chẳng mong nó trở thành một người thành công trong cuộc sống, tôi chỉ mong nó có thể được làm chính mình là tốt rồi, nó muốn trở thành gay, muốn đi du lịch, muốn vứt bỏ tất cả, muốn phẫu thuật thẩm mỹ, muốn chỉnh sửa cơ thể… miễn là không phạm pháp… tôi đều cho là đúng. Nhưng nếu có một ngày bỗng dưng nó nói với tôi nó muốn thành công, tôi sẽ bắt đầu lo lắng, một người nếu thực tâm mang khát vọng thành công, thì người ấy cả đời cũng chẳng thể hạnh phúc được.”
(Đại Trương Vỹ)


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *