|

Tour De France

🚴🍀⏳
La chance, c’est comme le Tour de France: On l’attend longtemps et ça passe vite. –Raymond Dufayel
//
Luck is like the Tour de France. You wait, and it flashes past you.
//
运气这玩意就像环法自行车赛:我们翘首以盼很久,而它却在瞬间就结束了。
Yùnqì zhè wányì jiù xiàng huán fǎ zìxíngchē sài: Wǒmen qiáoshǒu yǐ pàn hěnjiǔ, ér tā què zài shùnjiān jiù jiéshùle.
//
Vận khí giá ngoạn ý tựu tượng hoàn Pháp tự hành xa tái: Ngã môn kiều thủ dĩ phán ngận cửu, nhi tha khước tại thuấn gian tựu kết thúc liễu.
//
May mắn cũng giống như Tour de France: Chúng ta mong chờ nó rất lâu, và nó kết thúc ngay lập tức.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *