|

Let Go And Grow

💪🌟
Learn to let go and melt away the unwillingness with resilience; revitalize your spirit and erase regrets with dedication.
//
学会释怀,以不屈融化不甘;抖擞精神,用奋斗消除遗憾。
Xuéhuì shìhuái, yǐ bùqū rónghuà bùgān; dǒusǒu jīngshén, yòng fèndòu xiāochú yíhàn.
//
Học hội thích hoài, dĩ bất khuất dung hóa bất cam; đẩu tẩu tinh thần, dụng phấn đấu tiêu trừ di hám.
//
Học cách buông bỏ, làm tan miễn cưỡng bằng sự bất khuất; phấn chấn tinh thần, loại bỏ hối tiếc bằng cách phấn đấu.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *