|

The Year Of The Tiger

🐅🤞🌈
The year of the Tiger is here, luck will shine and troubles will be put aside. I wish you meet benefactors when going out, and harvest lots of happiness in 2022!
//
虎年到,鸿运照,烦恼的事儿往边靠,祝你出门遇贵人,2022收获快乐!
Hǔ nián dào, hóngyùn zhào, fánnǎo de shì er wǎng biān kào, zhù nǐ chūmén yù guìrén, 2022 shōuhuò kuàilè!
//
Hổ niên đáo, hồng vận chiếu, phiền não đích sự nhi vãng biên kháo, chúc nhĩ xuất môn ngộ quý nhân, 2022 thu hoạch khoái lạc!
//
Năm Dần đến, vận khí hanh thông, ưu phiền gạt sang một bên, chúc bạn xuất hành gặp quý nhân, năm 2022 thu hoạch niềm vui.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *