The Year Of The Tiger

The year of the Tiger is here, luck will shine and troubles will be put aside. I wish you meet benefactors when going out, and harvest lots of happiness in 2022!
//
虎年到,鸿运照,烦恼的事儿往边靠,祝你出门遇贵人,2022收获快乐!
Hǔ nián dào, hóngyùn zhào, fánnǎo de shì er wǎng biān kào, zhù nǐ chūmén yù guìrén, 2022 shōuhuò kuàilè!
//
Hổ niên đáo, hồng vận chiếu, phiền não đích sự nhi vãng biên kháo, chúc nhĩ xuất môn ngộ quý nhân, 2022 thu hoạch khoái lạc!
//
Năm Dần đến, vận khí hanh thông, ưu phiền gạt sang một bên, chúc bạn xuất hành gặp quý nhân, năm 2022 thu hoạch niềm vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *