|

Unemployment Woes

💼😔😫
The two worst feelings in the world are not having a job and having a job.
//
世界上最糟糕的两种感觉是没有工作和有工作。
Shìjiè shàng zuì zāogāo de liǎng zhǒng gǎnjué shì méiyǒu gōngzuò hé yǒu gōngzuò.
//
Thế giới thượng tối tao cao đích lưỡng chủng cảm giác thị một hữu công tác hòa hữu công tác.
//
Hai cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới là không có việc làm và có việc làm.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *