Many things are not a matter of not understanding, but of being unwilling to admit. We think that by covering our eyes, the problems will cease to exist.
|

Self Deception

🧠👁️💡
Many things are not a matter of not understanding, but of being unwilling to admit. We think that by covering our eyes, the problems will cease to exist.
//
很多事情,不是不明白,只是不愿承认,认为蒙住眼,问题就不存在。
Hěnduō shìqíng, bùshì bù míngbái, zhǐshì bù yuàn chéngrèn, rènwéi méng zhù yǎn, wèntí jiù bù cúnzài.
//
Ngận đa sự tình, bất thị bất minh bạch, chích thị bất nguyện thừa nhận, nhận vi mông trụ nhãn, vấn đề tựu bất tồn tại.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *