|

Tranquility

🌸🌿☀️
Learn to embrace simplicity amidst complexity, purity amidst noise, and savor the tranquility of blue skies and white clouds, appreciating the grace of every flower and blade of grass.
//
学会以简单对复杂,以纯净对喧嚣,享受蓝天白云的惬意,欣赏一花一草的灵动。
Xuéhuì yǐ jiǎndān duì fùzá, yǐ chúnjìng duì xuānxiāo, xiǎngshòu lántiān báiyún de qièyì, xīnshǎng yī huā yī cǎo de língdòng.
//
Học hội dĩ giản đan đối phục tạp, dĩ thuần tịnh đối huyên hiêu, hưởng thụ lam thiên bạch vân đích khiếp ý, hân thưởng nhất hoa nhất thảo đích linh động.
//
Học cách kết hợp đơn giản với phức tạp, tinh khiết với hối hả nhộn nhịp, tận hưởng thoải mái của trời xanh mây trắng, trân trọng linh động của cỏ cây.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *