|

Women Independence

👑💁‍♀️💔
A girl doesn’t need anyone who doesn’t need her.
//
一个女孩不需要任何不需要她的人。
Yīgè nǚhái bù xūyào rènhé bù xūyào tā de rén.
//
Nhất cá nữ hài bất nhu yếu nhậm hà bất nhu yếu tha đích nhân.
//
Một cô gái không cần bất cứ ai không cần cô ấy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *