|

Making It Work

❤️🤝
When people cared about each other, they always found a way to make it work.
//
当人们互相关心时,他们总能找到一种方法来使它发挥作用。
Dāng rénmen hùxiāng guānxīn shí, tāmen zǒng néng zhǎodào yī zhǒng fāngfǎ lái shǐ tā fāhuī zuòyòng.
//
Đương nhân môn hỗ tương quan tâm thì, tha môn tổng năng hoa đáo nhất chủng phương pháp lai sử tha phát huy tác dụng.
//
Khi mọi người quan tâm đến nhau, họ luôn tìm ra cách.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *