|

Value Check

💰💼
To assess a person’s worth, look at their competitors.
//
看一个人的身价,要看他的对手。
Kàn yīgè rén de shēnjià, yào kàn tā de duìshǒu.
//
Khán nhất cá nhân đích thân giới, yếu khán tha đích đối thủ.
//
Muốn xem giá trị của một người, hãy nhìn đối thủ người ấy.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *