In middle age, one is like a plowing buffalo, beneath the strong appearance lies the unsaid voice of the heart.
|

Unspoken Feelings

🐂🤨💬
In middle age, like a plowing ox, beneath the strong exterior lies the unsaid voice of the heart.
//
人到中年,就像一头犁田的牛,坚强的外表下,隐藏着不能说的心声​。
Rén dào zhōng nián, jiù xiàng yītóu lí tián de niú, jiānqiáng de wàibiǎo xià, yǐncángzhe bùnéng shuō de xīnshēng​.
//
Nhân đáo trung niên, tựu tượng nhất đầu lê điền đích ngưu, kiên cường đích ngoại biểu hạ, ẩn tàng trứ bất năng thuyết đích tâm thanh​.
//
Người đến tuổi trung niên, tựa như một con trâu cày ruộng, bên dưới bề ngoài kiên cường, cất giấu tiếng lòng không thể nói.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *