|

New Beginning

🌅
Everything was in the past, and when you wake up, it is the beginning.
//
一切的曾经都是过往,醒来时便是开始。
Yīqiè de céngjīng dōu shì guòwǎng, xǐng lái shí biàn shì kāishǐ.
//
Nhất thiết đích tằng kinh đô thị quá vãng, tỉnh lai thì tiện thị khai thủy.
//
Mọi thứ đã là quá khứ, và khi bạn thức dậy là lúc bắt đầu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *