|

Understanding People

🤝🧠💭
When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but with creatures of emotion, creatures bristling with prejudice and motivated by pride and vanity. —— Carnegie “The Weakness of Human Nature” ​​​​
//
和人打交道时,请牢记这一点——人并非理性生物。他们由情感驱使,被偏见支配,傲慢与虚荣是他们的动力之源。—— 卡耐基《人性的弱点》
Hé rén dǎjiāodào shí, qǐng láojì zhè yīdiǎn——rén bìngfēi lǐxìng shēngwù. Tāmen yóu qínggǎn qūshǐ, bèi piānjiàn zhīpèi, àomàn yǔ xūróng shì tāmen de dònglì zhī yuán. —— Kǎnàijī “Rénxìng de ruòdiǎn” ​​​​​​​​
//
Hòa nhân đả giao đạo thì, thỉnh lao ký giá nhất điểm – nhân tịnh phi lý tính sinh vật. Tha môn do tình cảm khu sử, bị thiên kiến chi phối, ngạo mạn dữ hư vinh thị tha môn đích động lực chi nguyên. – Tạp nại cơ 《 Nhân tính đích nhược điểm 》 ​​​​
//
Khi đối xử với mọi người, hãy ghi nhớ điều này – con người không phải là những sinh vật có lý trí. Họ bị chi phối bởi cảm xúc, bị chi phối bởi thành kiến, và sự kiêu ngạo và phù phiếm là nguồn động lực của họ. —— Carnegie “Điểm Yếu Của Bản Chất Con Người”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *