|

Life Purpose

👨‍💼🌍📅
Our lifelong mission is to be an excellent ordinary person. This excellent ordinary person loves the world, all things, and all beings, and then steadfastly finds something that he likes in his heart and has the value of the times. It’s great that a person can do one or two things in a lifetime. —— Liang Yong’an
//
我们毕生的任务就是做一个优秀的普通人。这个优秀的普通人,热爱世界,热爱万物,热爱众生,然后踏踏实实地去寻找到一个自己内心喜欢又有时代价值的事情。一个人一辈子能够做好一两件事就很好了。—— 梁永安 ​​​​
Wǒmen bìshēng de rènwù jiùshì zuò yīgè yōuxiù de pǔtōng rén. Zhège yōuxiù de pǔtōng rén, rè’ài shìjiè, rè’ài wànwù, rè’ài zhòngshēng, ránhòu tà tàshí shídì qù xúnzhǎo dào yīgè zìjǐ nèixīn xǐhuān yòu yǒu shídài jiàzhí de shìqíng. Yīgè rén yī bèi zǐ nénggòu zuò hǎo yī liǎng jiàn shì jiù hěn hǎole.—— Liáng Yǒng’ān ​​​​
//
Ngã môn tất sinh đích nhậm vụ tựu thị tố nhất cá ưu tú đích phổ thông nhân. Giá cá ưu tú đích phổ thông nhân, nhiệt ái thế giới, nhiệt ái vạn vật, nhiệt ái chúng sinh, nhiên hậu đạp đạp thực thực địa khứ tầm hoa đáo nhất cá tự kỷ nội tâm hỉ hoan hựu hữu thì đại giới trị đích sự tình. Nhất cá nhân nhất bối tử năng cú tố hảo nhất lưỡng kiện sự tựu ngận hảo liễu. – Lương Vĩnh An ​​​​
//
Nhiệm vụ cả đời của chúng ta là trở thành một người bình thường ưu tú. Con người bình thường ưu tú này yêu thế giới, vạn vật và muôn loài, để rồi kiên định tìm thấy thứ mình thích trong lòng và có giá trị của thời đại. Một người có thể làm một hoặc hai việc trong đời là tốt rồi. —— Lương Vĩnh An

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *