|

Concentration Skills

🎯🧠
The most scarce abilities for adults are concentration and awareness. The former determines a person’s ability to do things, and the latter determines a person’s ability to be a human being.
//
成年人最稀缺的能力,一是专注力,二是觉察力。前者决定一个人做事的能力,后者决定一个人做人的能力。
Chéngnián rén zuì xīquē de nénglì, yī shì zhuānzhù lì, èr shì juéchá lì. Qiánzhě juédìng yīgè rén zuòshì de nénglì, hòu zhě juédìng yīgè rén zuòrén de nénglì.
//
Thành niên nhân tối hi khuyết đích năng lực, nhất thị chuyên chú lực, nhị thị giác sát lực. Tiền giả quyết định nhất cá nhân tố sự đích năng lực, hậu giả quyết định nhất cá nhân tố nhân đích năng lực.
//
Hai khả năng hiếm hoi nhất của người trưởng thành, một là khả năng tập trung, hai là khả năng nhận thức. Khả năng tập trung quyết định khả năng làm việc của một người, trong khi khả năng nhận thức quyết định khả năng làm người của một người.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *