| |

Time Passes By

🌊🚶‍♂️🕰️
Unrestrained life,
Ripples lightly.
Blossoming waves,
All become smooth.
Calm as water,
Laugh at a time.
Strolling on filed,
The life is clean.
Years are quiet,
The life is clear.
//
潇潇人生,
轻泛涟漪。
朵朵浪花,
终归波平。
淡然若水,
浅笑时光。
陌上漫步,
清墨一世。
岁月静好,
清浅一生。
Xiāoxiāo rénshēng,
Qīng fàn liányī.
Duǒ duǒ lànghuā,
Zhōngguī bōpíng.
Dànrán ruòshuǐ,
Qiǎn xiào shíguāng.
Mò shàng mànbù,
Qīng mò yīshì.
Suìyuè jìng hǎo,
Qīng qiǎn yīshēng.
//
Tiêu tiêu nhân sinh,
Khinh phiếm liên y.
Đóa đóa lãng hoa,
Chung quy ba bình.
Đạm nhiên nhược thủy,
Thiển tiếu thì quang.
Mạch thượng mạn bộ,
Thanh mặc nhất thế.
Tuế nguyệt tĩnh hảo,
Thanh thiển nhất sinh.
//
Cuộc sống tiêu sái,
Gợn sóng nhẹ nhàng.
Từng đóa bọt sóng,
Sau cũng êm đềm.
Thờ ơ như nước,
Cười nhẹ mỗi lúc.
Dạo bước trên đồng,
Một đời sạch sẽ.
Năm tháng êm đềm,
Một đời trong trẻo.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *