|

Food Metaphor

💋🍃💕
You are the meat filling, and I am the wrapper, tightly wrapping around you. You are the teeth, and I am the sticky rice, deliciously sticking to you. You are the zongzi, and I am the bamboo leaves, layer by layer enveloping you. On the Dragon Boat Festival, I want to firmly hold onto you.
//
你是肉馅我是皮,严严实实包住你。你是牙齿我糯米,香香甜甜粘住你。你是粽子我粽叶,层层叠叠裹住你。端午,我要结结实实套牢你。
Nǐ shì ròu xiàn wǒ shì pí, yán yánshí shí bāo zhù nǐ. Nǐ shì yáchǐ wǒ nuòmǐ, xiāng xiāngtián tián zhān zhù nǐ. Nǐ shì zòngzi wǒ zòng yè, céng céngdié dié guǒ zhù nǐ. Duānwǔ, wǒ yào jié jiēshi shí tàoláo nǐ.
//
Nhĩ thị nhục hãm ngã thị bì, nghiêm nghiêm thực thực bao trụ nhĩ. Nhĩ thị nha xỉ ngã nhu mễ, hương hương điềm điềm niêm trụ nhĩ. Nhĩ thị tống tử ngã tống diệp, tằng tằng điệp điệp khỏa trụ nhĩ. Đoan ngọ, ngã yếu kết kết thực thực sáo lao nhĩ.
//
Bạn là nhân nhân tôi là vỏ, chặt chẽ bọc lấy bạn. Bạn là răng, tôi là nếp gấc, ngọt ngào dính lấy bạn. Bạn là bánh ú tôi là lá tre, lớp lớp bọc quanh bạn. Vào ngày Tết Đoan ngọ, tôi muốn bám chặt lấy bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *