| |

Time Insight

⌛⏳👁️
Time may not prove many things, but it can certainly see through many things.
//
时间不一定能证明很多东西,但是一定能看透很多东西。
Shíjiān bù yīdìng néng zhèngmíng hěnduō dōngxī, dànshì yīdìng néng kàntòu hěnduō dōngxī.
//
Thì gian bất nhất định năng chứng minh ngận đa đông tây, đãn thị nhất định năng khán thấu ngận đa đông tây.
//
Thời gian có thể không chứng minh được nhiều điều, nhưng nhất định nhìn thấu được nhiều thứ.

P.s.: Picture taken in Dujiangyan and Mount Qingcheng, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *