| |

Loving Yourself

❤️
Loving yourself is the beginning of a lifelong romance.
//
爱自己是终身浪漫的开始。
Ài zìjǐ shì zhōngshēn làngmàn de kāishǐ. ​ ​
//
Ái tự kỷ thị chung thân lãng mạn đích khai thủy. ​
//
Yêu chính mình là khởi đầu của một cuộc tình lãng mạn cả đời. ​

P.s.: Picture taken in Avatar Hallelujah Mountain, Wulingyuan, Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *