| |

Explore More

🤔🗺️
It’s been a while since I’ve been anywhere, and I feel lost. Going out hasn’t been a basic necessity like eating and sleeping. But if I can’t go today, there’s always tomorrow and the day after.
//
好久没有去任何地方了,感觉很迷茫。因为去不是最低限度的需要,比如吃饭、睡觉。如果今天不能去,还有明天,后天。
Hǎojiǔ méiyǒu qù rènhé dìfāngle, gǎnjué hěn mímáng. Yīnwèi qù bùshì zuìdī xiàndù de xūyào, bǐrú chīfàn, shuìjiào. Rúguǒ jīntiān bùnéng qù, hái yǒu míngtiān, hòutiān.
//
Hảo cửu một hữu khứ nhậm hà địa phương liễu, cảm giác ngận mê mang. Nhân vi khứ bất thị tối đê hạn độ đích nhu yếu, bỉ như cật phạn, thụy giác. Như quả kim thiên bất năng khứ, hoàn hữu minh thiên, hậu thiên.
//
Lâu lắm tôi đã không đi, mất cảm giác. Bởi đi không phải là nhu cầu tối thiểu, như ăn, ngủ. Hôm nay đi không được, thì mai, thì mốt. – Nguyễn Ngọc Tư

P.s.: Picture taken in Ta Nang, Lam Dong, Vietnam in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *