| |

Love And Respect

👼💖🏞️
If a man expects a woman to be an angel in his life, he must first create heaven for her. Angels don’t live in hell.
//
男人若期望女人在他的生命中成为天使,他必须先为她创造天堂,天使是不会住在地狱里的。
Nánrén ruò qīwàng nǚrén zài tā de shēngmìng zhòng chéngwéi tiānshǐ, tā bìxū xiān wèi tā chuàngzào tiāntáng, tiānshǐ shì bù huì zhù zài dìyù lǐ de.
//
Nam nhân nhược kỳ vọng nữ nhân tại tha đích sinh mệnh trung thành vi thiên sử, tha tất tu tiên vi tha sang tạo thiên đường, thiên sử thị bất hội trụ tại địa ngục lý đích.
//
Đàn ông nếu muốn người phụ nữ của mình là một thiên thần thì trước tiên anh ta phải tạo ra thiên đường cho cô ấy đã. Thiên thần không sống trong địa ngục.

P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *