| |

Love Fades

💔🚶‍♀️😢
Loving, and then it fades away; Walking, and then we drift apart.
//
爱着爱着就淡了,走着走着就散了。
Àizhe àizhe jiù dànle, zǒuzhe zǒuzhe jiù sànle.
//
Ái trứ ái trứ tựu đạm liễu, tẩu trứ tẩu trứ tựu tán liễu.
//
Yêu tới yêu lui thành nhạt, ngày qua ngày lại thành tan.

P.s.: Picture taken in Kien Giang, Vietnam in 2015.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *