Inner Rain
| |

Inner Rain

☔💔🏜️ I once wanted to hold an umbrella to prevent getting wet. Unfortunately, later I realized that a drizzle was always in my heart. Although the clothes are dry, the soul is also dried out, and there is nothing to do about it. // 我曾经想撑一把雨伞,以防止雨淋湿。 不幸的是,后来我意识到,小雨一直在我心中。 尽管衣服是干的,灵魂仍然是干的,没有办法干。 Wǒ céngjīng xiǎng chēng yī bǎ yǔsǎn, yǐ…

Anhui – Zhejiang – Shanghai 2019, Day 1: Saigon To Huangshan Tunxi Airport
|

Anhui – Zhejiang – Shanghai 2019, Day 1: Saigon To Huangshan Tunxi Airport

Only 9 days before had I decided to go on another trip to China with my twin sis, this time to 3 provinces/cities of Anhui, Zhejiang, Shanghai. My main visits would be Huangshan (Yellow Mountain), Shanghai, Hangzhou, and Yanguan Ancient Town. This was another trip that required no individual visa (like my previous trip to…

Travel Dreams
|

Travel Dreams

🌍✈️ I want to go to the ends of the earth again. // 又想去天涯海角。 Yòu xiǎng qù tiānyáhǎijiǎo. // Hựu tưởng khứ thiên nhai hải giác. // Lại muốn đi tận mường Tông Tênh trời vằn, mường Tông Lang trời trũng. P.s.: Picture taken in Tianmen Mountain, Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Dilemma
| |

Dilemma

🤔💔 The problem: You’re trying to hold on and let go at the same time. // 问题是:你试图坚持并同时放手。 Wèntí shì: Nǐ shìtú jiānchí bìng tóngshí fàngshǒu. // Vấn đề là: Bạn cố gắng kiên trì và buông tay cùng một lúc. P.s.: Picture taken in Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited
| | | | |

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of June 2023, I’ve been to 21 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(. Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit…