| |

Dilemma

🚩🤔💔
The problem: You’re trying to hold on and let go at the same time.
//
问题是:你试图坚持并同时放手。
Wèntí shì: Nǐ shìtú jiānchí bìng tóngshí fàngshǒu.
//
Vấn đề thị: Nhĩ thí đồ kiên trì tịnh đồng thì phóng thủ.
//
Vấn đề là: Bạn cố gắng kiên trì và buông tay cùng một lúc.

P.s.: Picture taken in Zhangjiajie, Hunan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *