I've walked many roads, changed many directions. I dare not claim any achievements, but today, the only thing I might boast about is my fearlessness to start anew.
|

Start Anew

🛤️🔄🚀
I’ve walked many roads, changed many directions. I dare not claim any achievements, but today, the only thing I might boast about is my fearlessness to start anew.
//
我走过很多的路,换过很多的方向,不敢说有什么成就,到今天我觉得唯一能够让我拿出来炫耀的,可能就是我不害怕从头开始。
Wǒ zǒuguò hěnduō de lù, huànguò hěnduō de fāngxiàng, bù gǎn shuō yǒu shé me chéngjiù, dào jīntiān wǒ juédé wéiyī nénggòu ràng wǒ ná chūlái xuànyào de, kěnéng jiùshì wǒ bù hàipà cóngtóu kāishǐ.
//
Ngã tẩu quá ngận đa đích lộ, hoán quá ngận đa đích phương hướng, bất cảm thuyết hữu thập yêu thành tựu, đáo kim thiên ngã giác đắc duy nhất năng cú nhượng ngã nã xuất lai huyễn diệu đích, khả năng tựu thị ngã bất hại phạ tòng đầu khai thủy.
//
Tôi đi qua rất nhiều con đường, đổi qua rất nhiều phương hướng, không dám nói đạt được thành tựu gì, cho tới hôm nay tôi cảm thấy điều duy nhất có thể khoe khoang chính là tôi không sợ bắt đầu lại từ đầu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *