|

Self Awareness

🤔👤
Remember to look at the person you are before you judge the person I am.
//
记得在判断我是谁之前先看看你是谁。
Jìdé zài pànduàn wǒ shì shéi zhīqián xiān kàn kàn nǐ shì shéi.
//
Ký đắc tại phán đoạn ngã thị thùy chi tiền tiên khán khán nhĩ thị thùy.
//
Hãy nhớ nhìn vào con người của bạn trước khi đánh giá tôi là ai.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *