|

Self Improvement

🌱🌟
Being able to let go of things you like is called growth;
Being able to hold on to things you like is called ability.
//
能把喜欢的东西推开,那叫成长
能把喜欢的东西留住,那叫本事
Néng bǎ xǐhuān de dōngxī tuī kāi, nà jiào chéngzhǎng néng bǎ xǐhuān de dōngxī liú zhù, nà jiào běnshì
//
Năng bả hỉ hoan đích đông tây thôi khai, na khiếu thành trường
Năng bả hỉ hoan đích đông tây lưu trụ, na khiếu bản sự
//
Có thể từ bỏ những thứ mình thích, đó gọi là trưởng thành
Có thể giữ lại thứ mình thích, đó gọi là bản lĩnh

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *