You are currently viewing Social Distancing 3

Social Distancing 3

Chúng ta chỉ thiếu mỗi một thứ trong lúc cách ly xã hội này, chính là một cơn mưa rào.
//
We only lack one thing in this social distancing which is a shower of rain.

Leave a Reply