No matter your age, remember that those who speak slowly are valued, those who are gentle are wealthy, and those with great virtue are prosperous. Allow yourself to be yourself, allow others to be others, live in the present moment, don't think about those on shore when you're on board, don't talk about those on board when you're off. Don't cultivate yourself in the hearts of others, don't force others in your heart.
|

Self Acceptance

🧘‍♂️🌿✨
No matter your age, remember that those who speak slowly are valued, those who are gentle are wealthy, and those with great virtue are prosperous. Allow yourself to be yourself, allow others to be others, live in the present moment, don’t think about those on shore when you’re on board, don’t talk about those on board when you’re off. Don’t cultivate yourself in the hearts of others, don’t force others in your heart.
//
任何你突然放弃的事物,一定是积累了太多太久的无力和失望,你发现自己坚持得好不快乐,于是你终于放过了自己。 ​​​
Rén bùguǎn dàole shénme niánlíng, dōu yào jì zhù, yán màn zhě guì, xìng róu zhě fù, dé hòu zhě wàng. Yǔnxǔ zìjǐ zuò zìjǐ, yǔnxǔ biérén zuò biérén, shēn zài dāngxià, biàn huó zài dāngxià, shàng chuán bù sī ànshàng rén, xiàchuán bù tí chuánshàng shì. Wù zài biérén xīnzhōng xiūxíng zìjǐ, wù zài zìjǐ xīnzhōng qiǎngqiú biérén. ​​​
//
Nhân bất quản đáo liễu thập yêu niên linh, đô yếu ký trụ, ngôn mạn giả quý, tính nhu giả phú, đức hậu giả vượng. Doãn hứa tự kỷ tố tự kỷ, doãn hứa biệt nhân tố biệt nhân, thân tại đương hạ, tiện hoạt tại đương hạ, thượng thuyền bất tư ngạn thượng nhân, hạ thuyền bất đề thuyền thượng sự. Vật tại biệt nhân tâm trung tu hành tự kỷ, vật tại tự kỷ tâm trung cưỡng cầu biệt nhân. ​​​
//
Bất kể ở độ tuổi nào, con người đều phải nhớ rằng, nói chậm thì quý, tính mềm thì giàu, đức dày thì thịnh. Hãy cho phép bản thân làm chính mình, cho phép người khác làm chính họ, sống trong hiện tại là sống trọn vẹn trong hiện tại. Lên thuyền không nghĩ người trên bờ, xuống thuyền không nhắc chuyện trên thuyền. Đừng tu dưỡng bản thân trong lòng người khác, đừng cưỡng cầu người khác trong lòng mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *